Khóa Học Language Arts - Writing Level 2

Khóa học Writing 2 là sự nâng cấp và kế thừa của khóa học Language Arts – Writing level 1. Ở khóa học này, học sinh sẽ được rèn tập để viết những câu văn dài với cấu trúc phức tạp hơn so với khóa học trước. Đồng thời học sinh sẽ cần hình thành những đoạn văn dài ngắn theo yêu cầu của từng chủ đề. Các chủ đề của khóa học cũng tăng đần đề độ khó cũng như sự mở rộng về từ vựng. Tại sao nói khóa học này là sự kế thừa và nâng cao của khóa học trước bởi vì trong khóa học này, học sinh sẽ cần dùng câu chủ đề và câu kết thúc để xây dựng và hoàn thành đoạn văn của mình. Những yêu cầu về trình bày, sử dụng cấu trúc câu và từ vựng cũng sẽ từ đó mà được nâng cao. Bên cạnh đó, các kiến thức ngữ pháp cơ bản cũng được lồng ghép vào khóa học để đảm bảo cho trẻ có thể viết được 1 đoạn văn ngắn đúng ngữ pháp và phát triển được ý. Những chủ đề của khóa học cũng sẽ thú vị và được mở rộng. Bên cạnh đó, học sinh sẽ tiếp tục duy trì phương pháp học sử dụng Mind Map – Sơ đồ tư duy để  triển khai ý tưởng cho bài viết, nhằm mang tới 1 bài văn logic, đủ ý, với tư duy mạch lạc, không phụ thuộc vào văn mẫu. Việc kết hợp giữa việc sử dụng Mind Map – Sơ đồ tư duy và trình bày lại ý của mình từ Sơ đồ tư duy đó khiến cho học sinh khi tham gia khóa học có thể trau dồi cả kỹ năng về văn viết và văn nói.

Các chủ đề của khóa học

 • My family and Friends (Gia đình và bạn bè);
 • My Favorites (Sở thích của tôi);
 • Outdoor Activities (Hoạt động ngoài trời);
 • Do and About (Làm và giới thiệu);
 • Wild Animals (Động vật hoang dã);
 • Famous People and Places (Người và địa danh nổi tiếng). 

Nội dung của khóa học

 • Học sinh học các Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn.
 • Học cách viết hoa; nhận dạng tên riêng
 • Biết cách sử dụng “This/That”, 
 • Phân biệt và sử dụng đúng “Have” và “Has”
 • Sử dụng Đại từ sở hữu, Giới từ, động từ, mạo từ.
 • Biết cách sử dụng Dấu câu: dấu chấm hết; dấu chấm hỏi; …
 • Hiểu được sự kết hợp của tính từ và danh từ
 • Phân biệt được Danh từ số ít và danh từ số nhiều.
 • Biết được các cách Viết tắt của “be”. Ex: It is -> It’s
 • Học về các Trợ động từ “can” và cách sử dụng động từ bình thường và động từ “be” trong các thì hiện tại.
 • Cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất, cách sử dụng của các từ so sánh

Lộ trình và học phí

 1. Thời lượng học: 6 tháng – 48 buổi
 2. Số lượng chủ đề: 6 chủ đề
 3. Học phí: 6.000.000đ/ 3 tháng
 4. Học liệu: 400.000đ/ cả khóa
 5. Học sinh: Khóa học dành cho học sinh từ 9 tuổi trở lên

Học cụ cho khóa học